Polityka Zarządzania Siecią Tooway

I. WSTĘP

Zarządzaniem infrastrukturą i ruchem w sieci Tooway zajmuje się właściciel satelity, na której uruchomiona jest usługa Tooway. W wypadku satelity Ka Sat właścicielem jest firma Eutelsat. Eutelsat nie komunikuje się bezpośrednio z użytkownikami usługi a jego rola ogranicza się do zarządzania satelitą i siecią. Natomiast firma Europasat jest odpowiedzialna za wszystkie usługi świadczone bezpośrednio klientom, jak np. sprzedaż, fakturowanie, wsparcie techniczne, instalacje czy dostawy sprzętu.

Sieć Eutelsat Tooway (dalej zwana Siecią) jest współdzielona i nie gwarantuje stałych parametrów transmisji (ang. best effort); użytkownicy na danym obszarze współdzielą dostępne zasoby sieciowe. W tym aspekcie Sieć nie różni się od innych naziemnych sieci szerokopasmowych przeznaczonych dla konsumentów. Eutelsat dokłada wszelkich starań, aby dostarczyć każdemu użytkownikowi „uczciwy udział” (ang. „fair share”) w dostępnych zasobach, przy jednoczesnym zapewnieniu wszystkim użytkownikom wysokiej jakości dostępu do Internetu.

Aby zrealizować powyższe cele Eutelsat stosuje zasady zarządzania Siecią zapewniające, że żaden z użytkowników nie będzie generował nieproporcjonalnego obciążenia Sieci. Większość z tych zasad jest stosowana tylko w wypadku przeciążenia Sieci a tylko niektóre bardziej systematycznie.

Ruch w Sieci jest zwykle poniżej poziomu obciążenia, który mógłby znacząco wpłynąć na jakość usługi dostarczanej użytkownikowi. Firma Eutelsat zaprojektowała swoją sieć w taki sposób, aby zminimalizować skutki ewentualnego przeciążenia. Jednakże sporadycznie jednoczesne połączenia wielu użytkowników mogą spowodować, że wymagana przepustowość będzie wyższa od dostępnej w Sieci, czego rezultatem będzie chwilowe przeciążenia (dalej zwane Przeciążeniem). W tych momentach zostaną zastosowane zasady zarządzania przeciążeniem, opisane poniżej w części II, które w pierwszej kolejności dotkną użytkowników, którzy wykorzystali już więcej niż 50% swojego limitu transferu danych (z wyjątkiem taryfy Tooway Extra 2014, która jest regulowana osobno i opisana w części III poniżej). Jednakże firma Eutelsat dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować niekorzystny wpływ na jakość dostarczanej usługi, przy jednoczesnym zapewnieniu, aby użytkownik nie przekroczył swojego „uczciwego udziału” w dostępnych zasobach.

Celem tych działań jest zapewnienie użytkownikom wyższej jakości usług, co byłoby niemożliwe bez zastosowania powyższych zasad.

II. ZASADY ZARZĄDZANIA PRZECIĄŻENIEM

A. Zarządzanie Przeciążeniem – informacje ogólne

W warunkach normalnego ruchu firma Eutelsat nie musi wprowadzać zasad zarządzania Przeciążeniem. Jednakże mimo, że przepustowość Sieci jest znaczna, to nie jest jednak nieograniczona. Innymi słowy, w Sieci czasami może wystąpić pewien stopień Przeciążania wymagający zastosowania zasad zarządzania Przeciążeniem opisanych w tym dokumencie. Eutelsat zarządza swoja Siecią w taki sposób, aby zminimalizować niekorzystny wpływ Przeciążenia na poziom usług dostarczanych użytkownikowi. Przeciążenie zazwyczaj występuje w połączeniu pomiędzy terminalem użytkownika a naziemną stacją, w czym pośredniczy satelita. Aby ocenić czy połączenie jest przeciążone Eutelsat nieustannie monitoruje obciążenie w każdej wiązce komunikacyjnej z satelity. Jeśli chwilowe obciążenie przekroczy dostępną przepustowość danej wiązki komunikacyjnej to Eutelsat zastosuje poniższe zasady zarządzania Przeciążeniem.

B. Minimalizowanie Wpływu Przeciążenia Sieci na Poziom Usług Dostarczanych Użytkownikowi

Ruch w Internecie jest w swojej naturze bardzo niestabilny, innymi słowy jest bardzo zmienny i nie jest ciągły oraz charakteryzuje się nagłymi zmianami ilości przesyłanych danych. Czasami jednoczesne sesje wielu użytkowników w tej samej wiązce komunikacyjnej powodują, że chwilowe całkowite zapotrzebowanie przekracza dostępną przepustowość w danej wiązce.

W takiej sytuacji Sieć może doświadczyć Przeciążenia. Przeciążenia najczęściej występują w godzinach szczytu, które typowo mają miejsce w okresie od godziny 17:00 do 24:00.

Przeciążenia mogą także wystąpić w okresach kiedy ruch sieciowy jest nielimitowany (np. podczas „darmowych nocy”).

Przeciążenie i wynikające z niego opóźnienia w transmisji mają różny wpływ na jakość usług dostarczanych użytkownikom w zależności od rodzaju transmisji. Np. opóźnienie w odświeżaniu strony internetowej może być wyraźnie zauważalne dla użytkownika. Z drugiej strony użytkownik pobierający duży plik (np. aktualizację oprogramowania) może mniej odczuwać dłuższy czas pobierania podczas Przeciążenia, gdyż i tak spodziewa się, że ten proces zajmie sporo czasu.

Użytkownicy powinni sobie także zdawać sprawę, że w publicznym Internecie generalnie występują wąskie gardła i przeciążenia a ewentualne odczucie spowolnienia transmisji nie musi automatycznie być związane z przeciążeniem w sieci Tooway.

Celem firmy Eutelsat jest takie zarządzanie Siecią, aby minimalizować wpływ Przeciążeń na ruch. Aby osiągnąć ten cel algorytmy zarządzania Przeciążeniem zostały tak zaprojektowane, żeby obniżyć obciążenie i jednocześnie przyznać priorytet (czyli wpływać na ich działanie w mniejszym stopniu) usługom i aplikacjom, które wymagają mniej pasma, jak np. przeglądanie stron internetowych czy poczta elektroniczna. Podczas okresów Przeciążenia aplikacje wymagające dużego pasma, jak np. transmisja strumieniowa wideo czy pobieranie plików, mogą zostać spowolnione w większym stopniu niż inne. W rezultacie jakość streamingu wideo może zostać obniżona lub może wystąpić większe buforowanie. Dodatkowo pobieranie plików może zająć dłuższy czas w okresach Przeciążenia. W wypadku poważnych Przeciążeń wszystkie aplikacje mogą wymagać spowolnienia i w tych sytuacjach także odświeżanie stron internetowych może się wydłużyć.

Eutelsat i usługa Tooway działa na zasadzie “zwykłego przekazu”. Pomimo, że Eutelsat nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za treści przesyłane za pośrednictwem Sieci, to w wypadku specjalnych próśb odpowiednich organów władz państwowych może zablokować dostęp do określonych adresów sieciowych URL.

Eutelsat nie blokuje celowo żadnego konkretnego rodzaju ruchu (z wyjątkiem wyraźnie opisanych w specyfikacji danej usługi) ale może zablokować konkretne porty TCP/UDP i/lub określone protokoły jeśli uzna, że mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla Sieci.7

C. Intensywny Użytkownik

“Intensywny Użytkownik” to użytkownik (lub mała grupa użytkowników) wykorzystująca nieproporcjonalnie dużą część zasobów Sieci. Eutelsat monitoruje zarówno ogólną wydajność Sieci, jak i indywidualne wykorzystanie zasobów w celu identyfikacji ewentualnych Intensywnych Użytkowników, którzy potencjalnie mogą zakłócać albo obniżać wydajność Sieci i/lub wpływać na jakość usługi dostarczanej innym użytkownikom.

Eutelsat rezerwuje sobie prawo do natychmiastowego ograniczenia, zawieszenia lub wstrzymania świadczenia usługi dla Intensywnych Użytkowników bez wcześniejszego ostrzeżenia.

 

III. ZASADY DLA USŁUGI TOOWAY EXTRA 2014

Taryfa “Tooway Extra 2014” zapewnia nieograniczone możliwości przeglądania stron internetowych oraz korzystania z poczty elektronicznej i podlega określonym regułom, których celem jest zagwarantowanie wszystkim użytkownikom sprawiedliwego dostępu do Sieci i zadbanie o to, aby intensywny ruch generowany przez małą grupę użytkowników nie wpływał negatywnie na wydajność Sieci dla wszystkich użytkowników.

Poniższa tabela przedstawia zasady stosowane od chwili, gdy użytkownik osiąga wartość transmisji 40 GB (liczy się suma pobranych i wysłanych danych, ruch w godzinach nocnych czyli od 0:00 do 06:00 lokalnego czasu nie jest wliczany) w danym cyklu rozliczeniowym:

ETAP WYGENEROWANY RUCH/CYKL ROZLICZENIOWY

(POBRANE + WYSŁANE DANE Z WYŁĄCZENIEM RUCHU OD 0:00 DO 06:00 LOKALNEGO CZASU)

OGRANICZENIA USŁUGI
A ≤ 40 GB Brak
B > 40 GB ale ≤ 100 GB Ograniczenia wprowadzane w okresach Przeciążenia i Godzinach Szczytu
C > 100 GB Tylko nieograniczone przeglądanie stron internetowych i dostęp do poczty elektronicznej

 

A: jeśli wartość transmisji w danym cyklu rozliczeniowym nie przekracza 40 GB to usługa nie podlega żadnym ograniczeniom.

B: jeśli wartość transmisji w danym cyklu rozliczeniowym przekracza 40 GB ale jest mniejsza lub równa 100 GB:

i. Podczas Godzin Szczytu, gdy zazwyczaj Sieć jest poważniej przeciążona, dostępne będzie tylko przeglądanie stron internetowych i korzystanie z poczty elektronicznej a wszelkie inne protokoły będą blokowane.

ii.Podczas okresów występowania Przeciążenia algorytmy zarządzające mogą ograniczyć ruch i przyznać priorytet (czyli wpływać na ich działanie w mniejszym stopniu) usługom i aplikacjom, które wymagają mniej pasma, jak np. przeglądanie stron internetowych czy poczta elektroniczna. Podczas okresów Przeciążenia aplikacje wymagające dużego pasma, jak np. transmisja strumieniowa wideo czy pobieranie plików, mogą zostać spowolnione w większym stopniu niż inne. W rezultacie jakość streamingu wideo może zostać obniżona lub może wystąpić większe buforowanie. Dodatkowo pobieranie plików może zająć dłuższy czas w okresach Przeciążenia.

C: w wypadku, gdy wartość ruchu wygenerowanego w danym cyklu rozliczeniowym (miesiąc kalendarzowy) będzie większa niż 100 GB dostępne będzie tylko przeglądanie stron internetowych i korzystanie z poczty elektronicznej a wszelkie inne protokoły będą blokowane.

IV. PRZEGLĄDANIE STRON INTERNETOWYCH I KORZYSTANIE Z POCZTY ELEKTRONICZNEJ

W okresach ograniczonego dostępu do usługi użytkownik powinien przestrzegać poniższych wskazówek, aby cieszyć się pełnym dostępem do stron internetowych i poczty elektronicznej (w przeciwnym wypadku może nastąpić całkowity brak dostępu do usługi):

  • Wirtualne Sieci Prywatne (VPN) oraz zdalny dostęp do aplikacji muszą zostać wyłączone;
  • Użytkownik powinien korzystać wyłącznie z przeglądarki internetowej. Tylko wyświetlanie statycznych treści (bez wideo i audio) będzie kwalifikowane jako przeglądanie Internetu i/lub poczta elektroniczna. Treści przeglądane w innych aplikacjach mogą nie zostać zidentyfikowane jako strony internetowe lub poczta elektroniczna (np. aplikacje inne niż przeglądarka internetowa na urządzeniach mobilnych Android, iPhone czy iPad);
  • Adresy URL przeglądanych stron muszą się rozpoczynać od http:// lub https://. Oznacza to, że strony ftp:// i inne uruchamiające zewnętrzne aplikacje nie będą traktowane jako przeglądanie Internetu;
  • Załączniki poczty elektronicznej nie mogą być większe niż 10 MB

V. ZASADY DLA USŁUGI TOOWAY INFINITE 2014

Taryfa “Tooway Infinite 2014” zapewnia nieograniczony dostęp do Internetu i podlega określonym regułom, których celem jest zagwarantowanie wszystkim użytkownikom sprawiedliwego dostępu do Sieci i zadbanie o to, aby intensywny ruch generowany przez małą grupę użytkowników nie wpływał negatywnie na wydajność Sieci dla wszystkich użytkowników.

Poniżej przedstawiamy zasady stosowane od chwili, gdy użytkownik osiąga wartość transmisji 100 GB (liczy się suma pobranych i wysłanych danych, ruch w godzinach nocnych czyli od 0:00 do 06:00 lokalnego czasu nie jest wliczany) w danym cyklu rozliczeniowym:

  • W wypadku, gdy wartość ruchu wygenerowanego w danym cyklu rozliczeniowym (miesiąc kalendarzowy) będzie większa niż 100 GB maksymalna prędkość transmisji zostanie ograniczona do 3 Mbps dla pobierania i do 1 Mbps dla wysyłania.
  • W wypadku, gdy wartość ruchu wygenerowanego w danym cyklu rozliczeniowym (miesiąc kalendarzowy) będzie większa niż 150 GB mogą wystąpić niższe prędkości transmisji (prędkości pobierania i wysyłania mogą być niższe niż nominalne czyli, w tym wypadku, 3/1 Mbps), które mogą objąć niektóre typy aplikacji w większym stopniu niż inne. Aplikacje wymagające dużego pasma, jak np. transmisja strumieniowa wideo czy pobieranie plików, mogą zostać spowolnione w większym stopniu niż inne. W rezultacie jakość streamingu wideo może zostać obniżona lub może wystąpić większe buforowanie. Dodatkowo pobieranie plików może zająć dłuższy czas.

 

POWRÓT NA GÓRĘ